Kiss vs. Scandal: bình chọn ngay hôm nay!

Trước khi đi ngủ Tiny phải post nhanh cái này. Yahoo Korea hiện đang có một cuộc thi bình chọn phim được mong đợi/yêu thích nhất giữa Playful Kiss Sungkyunkwan Scandal. Các fans của 2 phim này xin mời vào đây bầu nhé. (Nhấn vào nút có hình thùng phiếu):

http://kr.rival.kids.yahoo.com/rival/script/?ac=view&cd=304